ad

Advertisement

Latest Notices


  • Legal Notices - .

   Ref: MT449002
   Posted on: Fri 04 Feb 2011

   .

   .

  • Planning Applications - Planning Acts 1990

   Ref: OS425151
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   SY15, SY16, SY17, SY18, SY19, SY20 and SY21

   Deddfau Cynllunio 1990 Rhoddir rhybudd bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Gwaith sy’n effeithio ar Adeiladau Rhestredig: Y Trallwng - Hawl adeilad rhestredig ar gyfer gosod 1 uned farchnata A1 wedi’i goleuo mewn ffenestr (ôl-ganiatâd) a stripiau goleuadau mewnol newydd ar ffenestr llawr gwaelod yn Lloyds TSB, 40 Stryd Lydan. P/2011/0060 Gwaith sy’n effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig: Llanfyllin - Newid defnydd adeilad a safle o ganolfan weithgareddau awyr agored i fod yn gyfleuster defnydd cymysg yn cynnwys menter gymunedol ar gyfer y celfyddydau, addysg, yr amgylchedd a threftadaeth yn cynnwys llety preswyl a chreu mynedfa newydd i gerbydau yn Y Dolydd. P2011 0007 Ceisiadau a allai effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus y mae Rhan 111 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn effeithio arno: Caersws - Newid defnydd tir o ddefnydd amaethyddol I greu cwrtil preswyl ychwanegol ar gyfer trawsnewid ysguboriau yn Ysguboriau 1 a 2, Gwynfynydd, Llanwnog. Llwybr Troed 244. P2011 00

  • Highways Agencies - Public Footpath No. 28(A), Vaynor Estate, Newtown, Temporary Cllosure

   Ref: OS425152
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   SY16

   Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 28(A), Vaynor Estate, Y Drenewydd Cau dros dro Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn i gau dros dro Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 28 (A) heb fod yn llai na 7 diwrnod. Mae angen cau’r llwybr er diogelwch y cyhoedd tra bod gwaith i ail-osod wyneb ar y llwybr a gwaith i ledaenu’r llwybr yn cael eu gwneud a bydd yn ymestyn o SO090910 am 225 metr i SO092910. Ffordd arall: O SO090910 ewch ymlaen tua’r de ar Lôn Dolafon yna’n syth i’r chwith ar hyd y palmant heibio 94 Lôn Glanyrafon yna i’r dde ar hyd y palmant tan Lôn Glanyrafon a chroesi’r ffordd fawr i’r palmant a pharhau am 115 metr pellach ac i’r gwrthwyneb. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01597 827500. Public Footpath No. 28(A), Vaynor Estate, Newtown Temporary Closure Powys County Council intends to make an Order to temporarily close Public Footpath No. 28(A) in no less than 7 days. The closure is required for public safety reasons while works to re-surface and widen the path are carried out and will

  • Road Traffic Regulations - U2642, Aberbechan to Dolforwyn Road (Temporary Prohibition of Driving Except for Access) Order 2011

   Ref: OS425153
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   SY16

   U2642, Ffordd Aberbechan i Ddolforwyn (Gwaharddiad gyrru dros dro, heblaw i gael mynediad) 2011 Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1(1) a 2(1) a (2), Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984, fel y’i diwygiwyd. Pan ddaw’r Gorchymyn hwn i rym, ac yn amodol ar rai eithriadau, bydd yn anghyfreithiol i yrru unrhyw gerbyd (gan gynnwys beic modur) ar hyd y rhan honno o ffordd yr U2642 o’i chyffordd â’r B4389 yn Aberbechan i’w chyffordd â’r C2051 yn Nolforwyn. Bydd eithriadau’n caniatáu cerbydau sydd am gael mynediad, ac i wneud dyletswyddau statudol yn unig. Bydd y ffordd arall ar hyd y B4389, A483, C2051 ac fel arall. Mae copi o’r Gorchymyn, ynghyd â map yn dangos y rhan o’r ffordd dan sylw a datganiad o resymau’r Cyngor dros wneud y Gorchymyn, i’w gweld yn ystod oriau gwaith yn Neuadd y Sir, Llandrindod. Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn, gallwch anfon sail eich gwrthwynebiad at y sawl sydd wedi arwyddo isod erbyn 16 Chwefror 2011

  • Road Traffic Regulations - Road Traffic Regulation Act 1984: Section 14(1)

   Ref: OS425156
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   SY18

   Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984: Adran 14(1) (C2020, Stryd y Bont Fer, Llanidloes) (Gwaharddiad Gyrru Dros Dro) 2011 Rhoddir rhybudd trwy hyn bod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn a’i effaith fydd i wahardd cerbydau rhag teithio ar hyd yr C2020, Stryd y Bont Fer. Diben y Gorchymyn yw sicrhau diogelwch y cyhoedd tra bod gwaith i adnewyddu pibellau dˆwr yn cael ei wneud ar y briffordd. Ffordd Arall ar hyd yr C2020, B4518 Bydd y Gorchymyn uchod mewn grym rhwng 14 Chwefror a 28 Chwefror 2011, neu hyd nes y bydd y gwaith wedi’i gwblhau. Gellir cael rhagor o fanylion gan Ddesg Gymorth Powys (0845 6076060). Road Traffic Regulation Act 1984: Section 14(1) (C2020, Shortbridge Street, Llanidloes)(Temporary Prohibition of Driving) Order 2011 Notice is hereby given that Powys County Council intends to make an Order the effect of which will prohibit the passage of vehicles in the entire length of the C2020, Shortbridge Street. The purpose of the Order is to ensure public safety while

Featured Businesses

View all adverts