ad

Advertisement

Latest Notices


  • Legal Notices - Announcement of Intention Not to Prepare An Environmental Statement

   Ref: OS424448
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   CF24 OTP

   ANNOUNCEMENT OF INTENTION NOT TO PREPARE AN ENVIRONMENTAL STATEMENT (Regulation 5 of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) Regulations 1999 as amended by SI 2005/1399 and SI 2006/618 Felindre Mill Weir – Fish Pass Environment Agency Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to the Felindre Mill Weir on the River Severn near the Mount Severn Activity Centre, Felindre, Powys (SN 94233 83980). The proposed improvement works will involve the creation of a series of rock pools downstream of the weir and installation of a Larinier fish pass over the top part of the weir. This will allow fish to pass over the weir, which currently creates a barrier to migrating fish. Environment Agency Wales considers that the improvement works are not likely to have significant effects on the environment and does not intend to prepare an environmental statement in respect of them. Environmental aspects will be considered in the scheme design and constr

   View PDF

  • Councils - Consultation with Business Ratepayers 2011/2012 Budget

   Ref: OS424412
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   LD1 5LG

   YMGYNGHORI Â THRETHDALWYR BUSNES - CYLLIDEB 2011/2012 Yn rhinwedd Adran 65 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a Rheoliadau (Ymgynghori) Trethdalwyr Annomestig 1992, rhaid i’r Cyngor Sir ymgynghori â chynrychiolwyr busnes ynglˆyn â’i gynlluniau gwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol 2011/2012 sydd i ddod. Yn ogystal, gofynnir i Awdurdodau Lleol sicrhau bod cyfle, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, i’r holl gyrff cynrychiadol lleol gyflwyno barn eu haelodau. Dyma enghreifftiau o’r mathau o gyrff a fyddai’n addas i gymryd rhan yn yr ymarfer ymgynghori hwn: Siambrau Masnach, cyrff lleol neu ranbarthol Cydffederasiwn Diwydiannau Prydain a Sefydliad y Cyfarwyddwyr. Mae’r Cyngor yn gwneud trefniadau i gyfarfod â’r sefydliadau a ymgynghorir â hwy fel arfer ar: Ddydd Mawrth 18 Ionawr 2011 am 4.00 p.m. yn Neuadd Sir Powys, Llandrindod. Gwahoddir cynrychiolwyr eraill y trethdalwyr busnes i fynychu’r cyfarfod hwn. Gwahoddir chwi i siarad yn yr iaith yr ydych yn teimlo fwyaf cyfforddus yn ei siarad – C

   View PDF

  • Road Traffic Regulations - The A484 Trunk road (Cefn Railway Bridge, Buttington, Powys) (Temproary Prohibition of Vehicles) Ord

   Ref: OS423882
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   SY21 8SY

   GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A458 (PONT REILFFORDD CEFN, BUTTINGTON, POWYS) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 201- HYSBYSIR DRWY HYN fod Gweinidogion Cymru, ymhen nid llai na 7 niwrnod ar ôl dyddiad yr Hysbysiad hwn, yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn arfaethedig er mwyn caniatáu i waith hanfodol, sef cynnal a chadw a gosod wyneb newydd, gael ei wneud ar Gefnffordd yr A458 Amwythig i Ddolgellau (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel “y gefnffordd”) wrth Bont Reilffordd Cefn, Buttington yn Sir Powys. Bydd y gwaharddiad a ganlyn, a fydd yn amrywio o ran ei hyd a'i led ac y codir arwyddion priodol yn nodi hynny, yn weithredol rhwng 18:00 o'r gloch ar 22 Ionawr 2011 a 07:00 o'r gloch ar 24 Ionawr 2011 neu hyd oni fydd yr arwyddion traffig dros dro yn cael eu symud oddi yno'n derfynol. Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwahardd dros dro bob cerbyd rhag teithio ar y darn hwnnw o'r gefnffordd wrth Bont Reilffordd Cefn yn Buttington yn

   View PDF

  • Notice to the Pursuant Trustee - TBA

   Ref: RH453212
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   TBA

   TBA

   View PDF

  • Legal Notices - TBA

   Ref: RH453282
   Posted on: Fri 28 Jan 2011

   TBA

   TBA

   View PDF

Featured Businesses

View all adverts