ad

Advertisement

Latest Notices


  • Highways Agencies - Notice of Making of Public Path Orders Highways Act 1980

   Ref: OS427115
   Posted on: Fri 15 Apr 2011

   SY22 6 B4393

   Rhybudd o Wneud Gorchmynion Llwybr Cyhoeddus Deddf Priffyrdd 1980 Gorchymyn Gwyro Llwybr Troed Cyhoeddus (Gwyro rhan o Lwybr Troed Cyhoeddus 58 yng Nghymuned Llandysilio) Cyngor Sir Powys 2011 Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 23 Mawrth 2001 dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn gwyro’r llwybr troed yn Laburnham House sy’n rhedeg o SJ2530,1896 to SJ2531,1905 hyd at linell sy’n rhedeg o SJ2533,1896 to SJ2533,1898 hyd at SJ2531,1905 fel y dangosir ar fap y Gorchymyn. Gorchymyn Gwyro Llwybr Troed Cyhoeddus (Gwyro rhannau o Lwybr Troed Cyhoeddus 24 a 24 (B) yng Nghymuned Llanfechain) Cyngor Sir Powys 2011 Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 30 Mawrth 2001 dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980, yn gwyro’r llwybr troed ym Mronhaul Isa, Bwlchy- ddâr sy’n rhedeg o (a) SJ1680,2191 hyd at SJ1685,2193 hyd at SJ1687,2190 hyd at linell yn rhedeg o SJ1680,2191 hyd at SJ1681,2191 hyd at SJ1685,2190 i SJ1687,2190 ac (b) yn rhedeg o SJ1685,2193 i SJ1684,2195 hyd at linell yn rhedeg o SJ1687,2190 i SJ1688

  • Licensing Acts - Licensing ACT 2003

   Ref: OS427188
   Posted on: Fri 15 Apr 2011

   SY15 6UL

   Licensing Act 2003 Notice of Application for a Premises Licence Name of Applicant: Montgomery Cricket Club. Name and Address of premises: Montgomery Cricket Club, Lymore Park, Montgomery, Powys, SY15 6UL. Address of Licensing Authority: The Licensing Officer , Powys County Council, Neuadd Maldwyn, Severn Road, Welshpool, Powys. SY21 7AS. Representations about this application must be made in writing to the Licensing Authority at the address above by: 27/04/2011 Nature of Application Opening Times of Premises Mon to Sun 11.00 to Midnight Sale & Supply of Alcohol, Live and Recorded Music, Indoor Sporting Events, Performance of Dance and anything of a similar description. Mon to Sun 11.00 to Midnight. Making Music, Dancing or Entertainment of a similar description. Mon to Sun 11.00 to Midnight Late Night Refreshment Mon to Sun 11.00 to Midnight. Signed: David Thomas (applicant) Date: 05/04/2011 It is an offence to knowingly or recklessly make a false statement in connection with an appl

  • Planning Applications - Planning Acts 1990

   Ref: OS427289
   Posted on: Fri 15 Apr 2011

   SY16 to SY21

   Deddfau Cynllunio 1990 Rhoddir rhybudd trwy hyn bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Datblygiad sy’n effeithio ar gymeriad Ardal Gadwraeth: Y Drenewydd – Newid defnydd o fanwerthu (Dosbarth A1) i Fanc (Dosbarthu A2) ynghyd ag addasiadau i du blaen y siop yn 7 Stryd Lydan. P2011 0384 Ceisiadau a allai effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus y mae Rhan 111 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn berthnasol iddo: Y Trallwng – Newid defnydd garej wedi’i atodi at adeilad o ddomestig (C3) i ganolfan iechyd a lles (D1), ynghyd ag uwchraddio’r fynedfa i gerbydau yn White House, Moelygarth. P2011 0365 Gellir archwilio’r ceisiadau hyn yn yr Adran Gynllunio, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng. Dylai unrhyw unigolyn sy’n dymuno gwneud sylwadau am y ceisiadau hyn wneud hynny trwy anfon llythyr at y sawl sydd wedi llofnodi isod cyn pen cyfnod o 21 diwrnod gan ddechrau gyda diwrnod cyhoeddi’r hysbysiad hwn. 15 Ebrill 2011 Lesley Kirkpatrick, Cyngor Sir Powys, Neuadd Maldwyn, Y Trallwng S

  • Road Traffic Regulations - Abermule - 40 mph Speed Limit - Order 20

   Ref: OS427300
   Posted on: Fri 15 Apr 2011

   LD1 5LG

   (B4386, Abermiwl) (Cyfyngiad Cyflymder 40 mya) 20 Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 84(1) a (2) y Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd, 1984. Pan ddaw’r Gorchymyn hwn i rym bydd yn anghyfreithlon i yrru cerbyd ar gyflymder yn uwch na phedwardeg milltir yr awr ar hyd y rhan honno o’r ffordd ym mhentref Abermiwl sydd wedi’i nodi yn yr Atodlen i’r Rhybudd hwn. Gellir archwilio manylion y cynnig hwn sydd wedi’u cynnwys yn y Gorchymyn drafft ynghyd â map yn dangos y rhan o’r ffordd dan sylw a datganiad o resymau’r Cyngor am gynnig gwneud y Gorchymyn, yn ystod oriau swyddfa yn Neuadd y Sir, Llandrindod. Os ydych yn dymuno gwrthwynebu’r Gorchymyn arfaethedig, gallwch anfon sail eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig i’r sawl sydd wedi llofnodi isod erbyn 6 Mai 2011 Rheolwr Systemau Traffig a Diogelwch Uned Draffig, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys LD1 5LG Atodlen Y rhan honno sy’n ymestyn o’i chyffordd â Chefnffordd yr A483 tua’r gogledd ddwyrain am b

  • Road Traffic Regulations - (Pencaemawr,Penegoes) (20 mph Speed Limit zone) Order 20

   Ref: OS427303
   Posted on: Fri 15 Apr 2011

   SY21

   (Pencaemawr, Penegoes) (Parth Cyfyngiad Cyflymder 20 mya) 20 Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 84(1)(a) a (2) Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd, 1984, fel y’i diwygiwyd. Pan ddaw’r Gorchymyn hwn i rym, bydd yn anghyfreithlon i yrru cerbyd ar gyflymder o dros ugain milltir yr awr ar hyd y rhan honno o’r Pencaemawr, Penegoes, o’i chyffordd â’r C2086. Bydd y rhan hon o’r ffordd yn agored i fesurau gostegu traffig eraill fel y bydd yn ffurfio parth cyfyngiad cyflymder o 20 mya. Gellir archwilio copi drafft o’r Gorchymyn, ynghyd â map yn dangos y rhan o’r ffordd dan sylw a datganiad o resymau’r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, yn ystod oriau swyddfa yn Neuadd y Sir, Llandrindod. Os ydych yn dymuno gwrthwynebu’r Gorchymyn arfaethedig, gallwch anfon sail eich gwrthwynebiad at y sawl sydd wedi llofnodi isod 6 Mai 2011 Rheolwr Systemau Traffig a Diogelwch (Pencaemawr, Penegoes) (20 mph Speed Limit Zone) Order 20 Notice is hereby given that P

Featured Businesses

View all adverts