ad

Advertisement

Latest Notices


  • Public Information Days - Fferm Wynt Arfaethedig Coedwig Dyfnant WM Mhowys, Cymru:

   Ref: OS428907
   Posted on: Fri 01 Jul 2011

   SY21

   FFERM WYNT COEDWIG DYFNANT Diwrnodau Gwybodaeth i’r Cyhoedd Bydd ScottishPower Renewables yn cynnal diwrnodau gwybodaeth i’r cyhoedd i drafod y potensial am ddatblygiad ynni gwynt yng Nghoedwig Dyfnant, Canolbarth Cymru. Rydym yng nghyfnod cynnar datblygu’r prosiect hwn ac yn dymuno ymgynghori â’r gymuned leol er mwyn cyflwyno’r cynnig a chasglu eich adborth chi. Mae croeso i bawb alw heibio ar unrhyw adeg yn ystod y diwrnodau gwybodaeth. Dyma gyfle gwych i gwrdd â thîm y prosiect ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am ffynonellau adnewyddadwy a’r rhan bwysig maen nhw’n ei chwarae yn ein hanghenion ynni. Gallwch chi weld manylion y datblygiad arfaethedig drwy fynd i www.dyfnantforestwindfarm.com neu www.coedwigdyfnant.com a gallwch gysylltu â thîm y prosiect yn uniongyrchol drwy e-bostio info@dyfnantforestwindfarm.com DYFNANT FOREST WINDFARM Public Information Days ScottishPower Renewables will be hosting public information days to discuss the potential for a wind energy devel

  • Licensing Acts - Licensing Act 2003 Application to Vary Premises Licence

   Ref: OS429117
   Posted on: Mon 27 Jun 2011

   SY16 1DW

   Licensing Act 2003 Application to Vary Premises Licence Name of Applicant: Snax 24 Limited. Address: Snax 24 Ltd (Shop), Pool Road, Newtown, Powys, SY16 1DW. Licensing Authority: Cyngor Sir Powys County Council. Licensing Authority Address: Licensing Officer, Community Services Directorate, Powys County Council, Neuadd Maldwyn, Severn Road,Welshpool, Powys, SY21 7AS (where a record of the application may be inspected during normal office hours). Licensing Authority Website: www.powys.gov.uk. The applicant has applied to the Licensing Authority to vary the premises licence for the above premises as follows: 1. To extend the hours for the sale of alcohol to 24 hours a day 7 days a week. 2. To include late night refreshment between the hours of 2300 and 0500 7 days a week. 3. To vary the licence conditions. Any interested party or responsible authority (as defined by the Licensing Act 2003) may make representations to the Licensing Authority no later than 20 July 2011. Any representations

  • Road Traffic Regulations - Road Traffic Rgulation Act 1984

   Ref: OS429125
   Posted on: Mon 27 Jun 2011

   SY20

   Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud y Gorchmynion Rheoli Traffig canlynol Road Traffic Regulation Act 1984 Powys County Council intends to make the following Traffic Regulation Orders Bydd arwyddion yn nodi’r Ffyrdd Eraill i’w dilyn lle bo’n berthnasol Bydd y Gorchmynion yn unol â’r dyddiad neu hyd nes bydd y gwaith wedi’i orffen. I gael rhagor o fanylion ffoniwch 0845 6076060. Alternative Routes, where applicable, will be signposted. Orders are as dated or until works complete. For further details contact 0845 6076060. Lleoliad/Location Effaith/Effect Rheswm/Reason Hyd/Duration C2040, Back Lane, Crugion C2040, Back Lane, Criggion Cau dros dro Temporary closure Gwaith adnewyddu’r prif gyflenwad dˆwr Water mains renewal works 11/07/11 – 29//07/11 11/07/11 – 29//07/11

  • Planning Applications - Planning Acts 1990

   Ref: OS429126
   Posted on: Mon 27 Jun 2011

   SY16

   Deddfau Cynllunio 1990 Rhoddir rhybudd bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Gwaith yn effeithio ar adeiladau rhestredig: Llanidloes – Caniatâd adeilad cofrestredig ar gyfer atgyweirio trawstiau’r to (ôlweithredol) yn Bwthyn Afallen, Mount Lane. P/2011/0627 Ceisiadau a allai effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus y mae Rhan 111 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn berthnasol iddo: Llansanffraid – Newid defnydd y llawr cyntaf i ddarparu mwy o le byw, a gosod ffenestri yn y to (ailgyflwyniad) yn Barn 1, Pen Y Godor, Bwlch-y-Cibau. P2011 0639 Gellir archwilio’r ceisiadau hyn yn yr Adran Gynllunio, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng. Dylai unrhyw unigolyn sy’n dymuno gwneud sylwadau am y ceisiadau hyn wneud hynny trwy anfon llythyr at y sawl sydd wedi llofnodi isod cyn pen cyfnod o 21 diwrnod gan ddechrau gyda diwrnod cyhoeddi’r hysbysiad hwn. 24 Mehefin 2011 Lesley Kirkpatrick, Cyngor Sir Powys, Neuadd Maldwyn, Y Trallwng SY21 7AS Planning Acts 1990 Notice is hereby given

  • Road Traffic Regulations - Prohibition of Driving, equestrians, cyclists and pedestrians,

   Ref: OS429127
   Posted on: Mon 27 Jun 2011

   LD1 5LG

   Gwaharddiad gyrru, marchogwyr, seiclwyr a cherddwyr, cyffordd y C1233 â’r A483T Brynsadwrn 2011 Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y Gorchymyn uchod dan Adrannau 1(1) a 2(1) a (2) Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984. Pan ddaw’r Gorchymyn hwn i rym bydd yn anghyfreithlon gyrru unrhyw gerbyd modur (gan gynnwys beic modur), cerbyd i bobl anabl neu gerbyd sy’n cael ei dynnu gan geffylau yn ogystal â cherddwyr a seiclwyr ar hyd rhan o’r C1233 cyffordd Brynsadwrn am hyd y gyffordd sef pellter o 7 metr. Gellir archwilio copi o’r Gorchymyn, ynghyd â map yn dangos y rhannau o’r ffordd dan sylw ynghyd â datganiad o resymau’r Cyngor am wneud y Gorchymyn, yn ystod oriau swyddfa yn Neuadd y Sir, Llandrindod. Os ydych am wrthwynebu dilysrwydd y Gorchymyn, gallwch, cyn pen 6 wythnos o 24 Mehefin 2011, wneud cais i’r Uchel Lys at y diben yma. Rheolwr Traffig a Systemau Diogelwch, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys LD1 5LG Prohibition of driving, equestrians, cyclists and pedestrians, C1233 Junction with th

Featured Businesses

View all adverts