ad

Advertisement

Latest Notices


  • Planning Applications - Town and Country Planning

   Ref: OS428630
   Posted on: Fri 10 Jun 2011

   SY16 3HE

   Town and Country Planning (General Development Procedure) Order 1995 NOTICE UNDER ARTICLE 7 APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION Proposed development at: Land opposite 1 Milford Cottages, Milford Road, Newtown, Powys, SY16 3HE. Take notice that this application is being made by: Mr. I. Stevens. For planning permission for the: Erection of a split-level 3 bedroom dwelling with associated access improvements. Local Planning Authority to whom the application is being submitted: Powys County Council, Severn Road, Welshpool, Powys, SY21 7AS. Any owner or tenant of the access who wishes to make representations about this element of the application, should write to the council within 21 days of the date of this notice. Signatory: Mr I Stevens Date: 03-06-11.

  • Planning Applications - Planning Acts 1990

   Ref: OS428735
   Posted on: Fri 10 Jun 2011

   SY16 3PJ

   Deddfau Cynllunio 1990 Rhoddir rhybudd bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Ceisiadau cynllunio: Meifod – Gosod tyrbin gwynt 10kw 15 metr o uchder ar dir yn Nhyn y Celyn, Pontrobert. P/2011/0593 Llandysul – Adeiladu anheddle, creu mynedfa i gerbydau, gosod tanc septig a chodi garej (nodwch disgrifiad diwygiedig) ar dir ger Golwg y Bryn. P/2011/0229 Gwaith sy’n effeithio ar Adeiladau Rhestredig: Ceri (Hodley) – Hawl adeilad rhestredig ar gyfer trawsnewid capel yn anheddle a gwaith cysylltiedig ynghyd ag ail-leoli 6 carreg bedd yng Nghapel Bethany. P/2011/0258 Gellir archwilio’r ceisiadau hyn yn yr Adran Gynllunio, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng. Dylai unrhyw unigolyn sy’n dymuno gwneud sylwadau am y ceisiadau hyn wneud hynny trwy anfon llythyr at y sawl sydd wedi llofnodi isod cyn pen cyfnod o 21 diwrnod gan ddechrau gyda diwrnod cyhoeddi’r hysbysiad hwn. 10 Mehefin 2011 Lesley Kirkpatrick, Cyngor Sir Powys, Neuadd Maldwyn, Y Trallwng SY21 7AS Planning Acts 1990 Not

  • Public Information Days - Powysland Internal Drainage Board

   Ref: OS428747
   Posted on: Fri 10 Jun 2011

   SY10 1EH

   POWYSLAND INTERNAL DRAINAGE BOARD Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights Accounts for the year ended 31st March 2011 The notice is available to view on the PIDB’s website and in Welshpool Library from 10th June pidb@btconnect.com Tel 01691 830079 PO Box 250, Llandrinio, SY10 1EH

  • Councils - Wildlife and Courntyside Act 1981

   Ref: OS428751
   Posted on: Fri 10 Jun 2011

   SY16

   DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 (FEL Y’I DIWYGIWYD) HYSBYSU EHANGU SAFLE O DDIDDORDEB GWYDDONOL ARBENNIG O DAN ADRAN 28C (1) RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN bod Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn ystyried Gregynog yn Safle o Dddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Lleolir y safle hwn yn Stad Gregynog i’r gogledd o Y Drenewydd yn Awdurdod Unedol Powys. Mae’r safle yn cynnwys y SoDdGA Great Wood, Gregynog presennol ac ardaloedd eraill o bwysigrwydd cadwraeth natur. Mae’r safle yn ymestyn dros arwynebedd o 55 hectar. Canolir y safle ar Cyfeirnod Grid Cenedlaethol SO081976 & SO088973. Mae’r safle o ddiddordeb arbennig oherwydd ei borfa goediog hynafol a’i barcdir, sy’n cynnal casgliad toreithiog ac amrywiol o gennau a chreaduriaid di-asgwrn-cefn a gysylltir â choed hynafol, pren marw neu bren sy’n pydru. O dan yr hysbysiad hwn mae’n ofynnol i bob perchennog a deiliaid hysbysu’r Cyngor am rai gweithrediadau arbennig a allai amharu ar ddiddordeb arbennig y safle. Gall methu â gwneud hynny fod yn gyf

  • Legal Notices - Environment Agency

   Ref: WP424732
   Posted on: Fri 10 Jun 2011

   LD6

   ASIANTAETH YR AMGYLCHEDD DEDDF ADNODDAU DWˆ R 1991 (FEL Y’I NEWIDIWYD GAN DDEDDF DWˆ R 2003) RHYBUDD O GAIS AM DRWYDDED NEWYDD I GRONNI DWˆ R Rhoddir rhybudd drwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau Dwˆ r 1991 a Pharagraff 2 Atodlen 2 Rheoliadau Adnoddau Dwˆ r (Echdynnu a Chronni) 2006, bod cais yn cael ei gyflwyno gan Asiantaeth yr Amgylchedd i Weinidogion Cymru am drwydded i gronni dwˆ r yn Fforest Bwlch Cefn Llian, Saint Harmon, Powys yng Nghyfeirnodau Grid Cenedlaethol SO 01131 72291, SO 01144 72190, SO 01174 72022, SO 01272 72056. Mae manylion pellach am y cynnig yn nodi y bwriedir cronni dwˆ r yn ffosydd y fforest drwy ddefnyddio byrnau gwair, pren a/neu rwbel. Pwrpas y gwaith yw creu gwlyptir drwy gau sianelau draenio ac ailwlychu’r tir. Cors fydd y cynefin a grëir yn bennaf, ac ni fydd yn ardal eang o ddwˆ r agored. Gellir gweld copi o’r cais, y map, y cynllun ac unrhyw ddogfen arall a gyflwynwyd gyda nhw yn rhad ac am ddim yn swyddfa Asiantaeth yr Amgylchedd yn y cyfeiriad

Featured Businesses

View all adverts