ad

Advertisement

Latest Notices


  • Planning Applications - Planning Acts 1990

   Ref: OS427289
   Posted on: Fri 15 Apr 2011

   SY16 to SY21

   Deddfau Cynllunio 1990 Rhoddir rhybudd trwy hyn bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Datblygiad sy’n effeithio ar gymeriad Ardal Gadwraeth: Y Drenewydd – Newid defnydd o fanwerthu (Dosbarth A1) i Fanc (Dosbarthu A2) ynghyd ag addasiadau i du blaen y siop yn 7 Stryd Lydan. P2011 0384 Ceisiadau a allai effeithio ar hawl tramwy cyhoeddus y mae Rhan 111 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn berthnasol iddo: Y Trallwng – Newid defnydd garej wedi’i atodi at adeilad o ddomestig (C3) i ganolfan iechyd a lles (D1), ynghyd ag uwchraddio’r fynedfa i gerbydau yn White House, Moelygarth. P2011 0365 Gellir archwilio’r ceisiadau hyn yn yr Adran Gynllunio, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng. Dylai unrhyw unigolyn sy’n dymuno gwneud sylwadau am y ceisiadau hyn wneud hynny trwy anfon llythyr at y sawl sydd wedi llofnodi isod cyn pen cyfnod o 21 diwrnod gan ddechrau gyda diwrnod cyhoeddi’r hysbysiad hwn. 15 Ebrill 2011 Lesley Kirkpatrick, Cyngor Sir Powys, Neuadd Maldwyn, Y Trallwng S

  • Road Traffic Regulations - Abermule - 40 mph Speed Limit - Order 20

   Ref: OS427300
   Posted on: Fri 15 Apr 2011

   LD1 5LG

   (B4386, Abermiwl) (Cyfyngiad Cyflymder 40 mya) 20 Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 84(1) a (2) y Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd, 1984. Pan ddaw’r Gorchymyn hwn i rym bydd yn anghyfreithlon i yrru cerbyd ar gyflymder yn uwch na phedwardeg milltir yr awr ar hyd y rhan honno o’r ffordd ym mhentref Abermiwl sydd wedi’i nodi yn yr Atodlen i’r Rhybudd hwn. Gellir archwilio manylion y cynnig hwn sydd wedi’u cynnwys yn y Gorchymyn drafft ynghyd â map yn dangos y rhan o’r ffordd dan sylw a datganiad o resymau’r Cyngor am gynnig gwneud y Gorchymyn, yn ystod oriau swyddfa yn Neuadd y Sir, Llandrindod. Os ydych yn dymuno gwrthwynebu’r Gorchymyn arfaethedig, gallwch anfon sail eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig i’r sawl sydd wedi llofnodi isod erbyn 6 Mai 2011 Rheolwr Systemau Traffig a Diogelwch Uned Draffig, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys LD1 5LG Atodlen Y rhan honno sy’n ymestyn o’i chyffordd â Chefnffordd yr A483 tua’r gogledd ddwyrain am b

  • Road Traffic Regulations - (Pencaemawr,Penegoes) (20 mph Speed Limit zone) Order 20

   Ref: OS427303
   Posted on: Fri 15 Apr 2011

   SY21

   (Pencaemawr, Penegoes) (Parth Cyfyngiad Cyflymder 20 mya) 20 Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adran 84(1)(a) a (2) Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd, 1984, fel y’i diwygiwyd. Pan ddaw’r Gorchymyn hwn i rym, bydd yn anghyfreithlon i yrru cerbyd ar gyflymder o dros ugain milltir yr awr ar hyd y rhan honno o’r Pencaemawr, Penegoes, o’i chyffordd â’r C2086. Bydd y rhan hon o’r ffordd yn agored i fesurau gostegu traffig eraill fel y bydd yn ffurfio parth cyfyngiad cyflymder o 20 mya. Gellir archwilio copi drafft o’r Gorchymyn, ynghyd â map yn dangos y rhan o’r ffordd dan sylw a datganiad o resymau’r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, yn ystod oriau swyddfa yn Neuadd y Sir, Llandrindod. Os ydych yn dymuno gwrthwynebu’r Gorchymyn arfaethedig, gallwch anfon sail eich gwrthwynebiad at y sawl sydd wedi llofnodi isod 6 Mai 2011 Rheolwr Systemau Traffig a Diogelwch (Pencaemawr, Penegoes) (20 mph Speed Limit Zone) Order 20 Notice is hereby given that P

  • Licensing Acts - Premises Licence

   Ref: MT452710
   Posted on: Fri 15 Apr 2011

   LL13 8HP

   Premsies Licence

  • Legal Notices - Public Notice

   Ref: RH458977
   Posted on: Mon 16 May 2011

   LL16 4ZJ

   Notice is herby given that Glyn Winstanley of Nemesis Legal Services, Po Box 31, Denbigh, Denbighshire, LL16 4ZJ has applied to the Judge at Caernarfon County Court for the renewal of a Bailiffs Certificate .Any person who knows of a reason why GlynWinstanley is not a fit and proper person to be granted a certificate should write to the Court Manager at Caernarfon County Court, Llanberis Road, Caernarfon, Gwynedd, LL 55 2 DF before Wednesday 22nd June 2011.

Featured Businesses

View all adverts