ad

Advertisement

Latest Notices


  • Local Government - Welsh Government

   Ref: OS430500
   Posted on: Fri 19 Aug 2011

   SY17 to SY20

   Gellir cael copi o'r Hysbysiad hwn mewn print bras gan Lywodraeth Cymru, Trafnidiaeth, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Caersw ˆ s I Fachynlleth (Yr A489) Troetffordd/ Ffordd Feiciau Gyfun) 201- Prynu Tir Yn Orfodol Ym Mhenegoes Yn Sir Powys HYSBYSIR DRWY HYN bod Gweinidogion Cymru wedi paratoi’r canlynol ar ffurf ddrafft “Gorchymyn Prynu Gorfodol Gweinidogion Cymru (Cefnffordd Caersw ˆ s i Fachynlleth (yr A489) Troetffordd/ Ffordd Feiciau Gyfun) 201-” o dan adran 239 o Ddeddf Priffyrdd 1980 ac o dan adran 2 o Ddeddf Caffael Tir 1981, a pharagraff 1(1) (b), (3) a (4) o Ran 1 o Atodlen 2 iddi. Mae Gweinidogion Cymru ar fin gwneud y Gorchymyn hwn ac os caiff y Gorchymyn ei wneud bydd yn eu hawdurdodi i brynu'r tir a ddisgrifir isod yn orfodol at ddibenion: - (a) adeiladu troetffordd/ ffordd feiciau gyfun yng Nghymuned Penegoes yn Sir Powys; (b) defnydd gan Weinidogion Cymru yn gysylltiedig â gwneud y gwaith a grybwyllir uchod. Gelli

  • Planning Applications - Planning Acts 1990

   Ref: OS430567
   Posted on: Fri 19 Aug 2011

   SY10 to SY21 52.6616,-3.144321

   Deddfau Cynllunio 1990 hoddir rhybudd trwy hyn bod y Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol: Ceisiadau Cynllunio: Y Trallwng - Adeiladu tair uned fasnach (Dosbarth A1) ac un caffi/bwyty (Dosbarth A3) ynghyd â gwaith cysylltiedig gan gynnwys tirlunio a darparu maes parcio, mynedfa ac iard wasanaethu ar dir ym Maes Parcio Stryd yr Eglwys. P/2011/0905 Gwaith yn effeithio ar Adeiladau Rhestredig: Y Trallwng - Hawl adeilad rhestredig ar gyfer addasu’r estyniad presennol i’r cefn a gwaith cysylltiedig yn 2 Park Terrace, Mount Street. P/2011/0883 Llangynog - Hawl adeilad rhestredig ar gyfer gwneud addasiadau mewnol a gosod golau to, gan gynnwys ychydig o waith ôl-weithredol ar gael gwared ar waith plastr mewnol a thynnu rhan o’r llawr llechi yn y Gwalia, School Terrace. P/2011/0898 Datblygiad yn effeithio ar gymeriad Ardal Gadwraeth: Machynlleth - Adeiladu estyniad cefn ac addasiadau yn 1 Londonderry Terrace, Heol y Doll. P/2011/0887 Gellir archwilio’r ceisiadau hyn yn yr Adran Gynllunio, Ne

  • Road Traffic Regulations - The County of Powys (Pencaemawr, Penegoes)

   Ref: OS430569
   Posted on: Fri 19 Aug 2011

   SY20 52.650562,-3.798523

   Gorchymyn Sir Powys (Pencaemawr, Penegoes) (Parth Cyfyngiad Cyflymder 20 mya) 2011 Rhoddir rhybudd drwy hyn bod Cyngor Sir Powys wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 84(1)(a) a (2) Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd, 1984, fel y’i diwygiwyd. Bydd y Gorchymyn hwn, pan ddaw i rym ar Dydd Llun 22 Awst 2011, yn golygu y bydd yn anghyfreithlon i yrru cerbyd ar gyflymder o dros ugain milltir yr awr ar hyd y rhan honno o’r ffordd o Pencaemawr, Penegoes, yng nghymuned Glantwymyn. Bydd y rhan hon o’r ffordd yn agored hefyd i fesurau eraill o ostegu traffig fel y bydd yn ffurfio parth cyfyngiad cyflymder o 20 mya. Gellir archwilio copi o’r Gorchymyn, ynghyd â map yn dangos y rhan o’r ffordd dan sylw a datganiad o resymau’r Cyngor dros wneud y Gorchymyn, yn ystod oriau swyddfa yn Neuadd y Sir, Llandrindod. Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn, gallwch wneud cais i’r perwyl hwn i’r Uchel Lys o fewn 6 wythnos o’r 22 Awst 2011. Rheolwr Traffig a Systemau Diogelwch, Neuadd y Sir, Llandrindod,

  • Road Traffic Regulations - The County of Powys (Maes Y Dderwen, Llanfyllin)

   Ref: OS430570
   Posted on: Fri 19 Aug 2011

   SY15 to SY22 52.519968,-3.086321

   Gorchymyn Sir Powys (Maes y Dderwen, Llanfyllin) (Parc Hafod, Llandysilio) (Chapel Fields, Refail) (Mortimer Road ac Ernley Drive, Trefaldwyn) (Ardal Cyfyngiad Cyflymder 20 milltir yr awr) Gorchymyn 20 Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adran 84(1)(a) a (2) Deddf Traffig y Ffyrdd, 1984, fel y’i diwygiwyd. Pan ddaw’r Gorchymyn hwn i rym, fe fydd hi’n anghyfreithlon i yrru cerbyd ar gyflymder sy’n fwy nag ugain milltir yr awr ar hyd y rhannau o’r ffordd a nodir yn yr atodlen isod. Bydd y rhannau hynny o’r ffordd hefyd yn destun i fesurau lliniaru traffig eraill fel y byddant yn ffurfio ardal cyfyngiad cyflymder 20 milltir yr awr. Gellir archwilio Copi o’r Gorchmynion drafft, ynghyd â mapiau yn dangos y rhannau o’r ffordd dan sylw a datganiad o resymau’r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchmynion yn ystod oriau swyddfa yn Neuadd y Sir, Llandrindod. Atodlen 1. Y rhan gyfan o Faes Y Dderwen, Llanfyllin o’i chyffordd â ffordd y C2002, Ffordd Y Cain 2.

  • Road Traffic Regulations - Little St John Street in Chester

   Ref: CH445582
   Posted on: Thu 18 Aug 2011

   CH1 1SN

   Cheshire West and Chester Borough Council Road Traffic Regulation Act 1984 Temporary road closure Little St John Street in Chester Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, that the Cheshire West and Chester Borough Council intend to make an Order the effect of which will be to temporarily prohibit traffic on the following length of road, in Chester to enable Balfour Beatty Utility Solutions to carry out major gas replacement works. (1) Little St John Street, Chester, from its junction with Park Street to the junction with Souters Lane. The street will be closed on Sunday 4, 11, 18 and 25 September and also Monday to Thursday from 1830 hours to 0600 hours from Monday 5 September to 0600 hours on Friday 30 September 2011 only. COMMENCING ON SUNDAY 4 SEPTEMBER TO FRIDAY 30 SEPTEMBER (2) Speed Restriction of 20mph along Little St John Street and Pepper Street Nothing in the Order shall prevent driving upon the said

Featured Businesses

View all adverts