Advertisement

Latest Notices

  19 found

  • Marriage Act - Cyngor Sir Ddinbych

   Ref: MT481113
   Posted on: Fri 08 Feb 2013

   LL15 1YN

   Cyngor Sir Ddinbych Deddf Priodasau 1949 Deddf Partneriaeth Sifil 2004 Rhoddir rhybudd yn unol a'r uchod fod cais wedl'l gyflwyno gan Glyndwr Enterprises Ltd ar gyfer yr eiddo a adwaenir fel The Hand Hotel am ganiatad l Weinyddu priodaeau a chofrestru phartneriaethau sifil yn yr eiddo Bydd y cais a'r cynllun ynghlwm ar gael l'w harchwilio am 21 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn yn swyddfa Clerc y Sir, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN Call unrhyw unigolyn ysgrifennu at y cyfeiriad uchod yn ystod y cyfnod hwn l wrthwynebu caniatau'r cais, gyda'r rhesymau dros hynny I K Hearle, Y Swyddog Priodol Denbighshire County Council Marriage Act 1949 Civil Partnership Act 2004 Notice is hereby given pursuant to the above that an application has been made by Glyndwr Enterprises Ltd for the premises known as The Hand Hotel for a grant of approval to enable civil marriages to be solemnised/partnerships to be registered at these premises. The application

  • Marriage Act - .

   Ref: OS441048
   Posted on: Fri 06 Jul 2012

   .

   .

  • Marriage Act - NOTICE

   Ref: RH473560
   Posted on: Fri 13 Jan 2012

   LL77 7TW

   CYNGOR SIR YNYS MON GWASANAETH COFTRESTRU YNYS MON DEDDF PRIODASAU 1949 & DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004 Rhoddir yna rybudd fod Cyngor Sir Ynys Môn wedi derbyn cais gan - Clarenco LLP Parc Busnes Stokenchurch, Stokenchurch HP14 3FE am drwydded sy’n gyfredol i bwrpas cynnal seremoniau priodas sifil a partneriaethau sifil yn Plas Rhianfa,Glyn Garth, Porthaethwy Ynys Môn Gwahoddir unrhyw un sydd yn gwrthwynebu trwyddedu’r eiddo hwn i hysbysu’r Prif Swyddog Gwasanaeth Safonau Masnach y Cyngor yn hynny trwy lythyr, ac i gyflwyno rhesymau pam o fewn 21 diwrnod i ddyddiad y rhybudd hwn. ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL ANGLESEY REGISTRATION SERVICE MARRIAGE ACT 1949 & CIVIL PARTNERSHIP ACT 2004 A notice is hereby given that the Isle of Anglesey County Council has received an Application from Clarenco LLP, Stokenchurch Business Park, Stokenchurch HP14 3FE for a license for the purpose of conducting civil wedding & partnership ceremonies at Plas Rhianfa, Glyn Garth, Menai Br

  • Marriage Act - marriage Act 1949 - Civil Partnership Act 2004

   Ref: WP423700
   Posted on: Fri 22 Apr 2011

   SY21 7DG

   Deddf Priodasau 1949 - Deddf Partneriaethau Sifil 2004 Hysbysir drwy hyn fod Neil Leslie Benbow, Royal Oak Hotel, Y Trallwng, Powys wedi gwneud cais i Royal Oak Hotel, Y Trallwng gael ei gymeradwyo fel man cynnal Priodasau yn rhinwedd Adran 26(1) (bb) o’r Ddeddf Priodasau 1949 a Phartneriaethau Sifil yn unol a Deddf Partneriaethau Sifil 2004. Gellir archwilio’r cynllun sy’n amgaeëdig gyda’r cais yn Swyddfeydd yr Uwch Gofrestrydd, Y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys yn ystod oriau swyddfa. Gall unrhyw berson sy’n dymuno gwrthwynebu’r cais am gymeradwyaeth wneud hynny’n ysgrifenedig gyda’r rhesymau dros wrthwynebu, oddi fewn un diwrnod ar hugain o 22 Ebrill 2011 a dylent wneud y gwrthwynebiad i’r Swyddog Cofrestru Priodol, Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys LD1 5LG. Dyddiedig y 22 Ebrill 2011 J Patterson, Swyddog Cofrestru Priodol, Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys LD1 5LG Marriage Act 1949 - Civil Partnership Act 2004 Take Notice that Neil Benbow, Royal Oak Hotel, Welshpool

  • Marriage Act - Shropshire Council - The Marriage Act

   Ref: OS425521
   Posted on: Tue 15 Feb 2011

   SY11 3EW

   SHROPSHIRE COUNCIL THE MARRIAGE ACT 1949 (AS AMENDED) THE MARRIAGES (APPROVED PREMISES) REGULATIONS 1995 THE CIVIL PARTNERSHIP ACT 2004 Notice is hereby given in pursuant to the above Acts that an application has been made by Moreton Hall Educational Trust Limited being the proprietor or trustee of the premises known as and situated at Moreton Hall, Weston Rhyn, Oswestry, Shropshire, SY11 3EW for approval of a room(s) within those premises for the solemnisation of marriages in pursuance of Section 26(1)(bb) of the Marriage Act 1949 and the registration of civil partnerships in pursuance of Section 6 (3A)(a) of the Civil Partnership Act 2004. The application, together with a plan of the premises which accompanied it, may be inspected at the offices of the Legal and Democratic Services, Shropshire Council, The Shirehall, Abbey Foregate, Shrewsbury (Committee Division) between the hours of 9 am and 4 pm Monday to Friday. Any person may give notice in writing of an objection to the gran

Featured Businesses

View all adverts